In 1962 werd door R. Wartena een inventaris gemaakt van de aanwezige archivalia. Daarna heeft het archief decennia lang in een kluis gestaan. Gelukkig droeg het gilde het archief enkele jaren geleden over aan het gemeentearchief van Epe. Het omvat archivalia uit de periode 16e tot 20e eeuw. Naast akten over schenkingen van land, bevat het pachtregisters, lijsten met olderlieden, rekeningen van de administraterende oldermannen, lijsten met uitgedeeld brood enzovoorts.

In 2002 besloot ik een aantal archivalia te bewerken onder andere van de belangrijkste pachtregisters. Na het uittypen van het materiaal werd besloten de transcripties op de website van Ampt Epe ter beschikking te stellen.

De transcriptie heeft zowel nut voor de genealoog als de (amateur-)historicus, want via de pachtregisters kunnen familieverhoudingen worden gevonden. Zo zal een borg van een pachter vaak familie zijn. Historisch gezien is het materiaal interessant voor de studie naar toponiemen, bezitsverhoudingen en sociale omstandigheden. Dit alles leidt (hopelijk) tot meer publicaties over Epe en haar bewoners.

 

De inhoud van de transcriptie

Achtereenvolgens vindt u de volgende transcripties:

A. Charters.(inventarisnummers 1, 61-65, 69, 87-92, 94-97)
Betreft de korte inhoud van de oorspronkelijke gildebrief (kopie van de oorspronkelijke stichtingsakte) uit 1504, diverse schenkingen, verpandingen aan of aankoop van land van het gilde.

B. Register van afhoringen en pachten 1653-1835. (inventarisnummer 9)
NB: In onderdelen gesplitst:

B1. Overzicht schutten c.q. oudste oldermannen, tevens aanwezige getuigen aanwezig bij de afhoring, 1653-1835.
Van iedere schut de periode waarin hij in functie was met daarachter de jaren waarin hij tevens oudste olderman was.

B2. "Incomsten van Renthen en Erfpachten"
Een overzicht eind 17e eeuw van degenen die renten of erfpachten dienden te betalen, met mutaties (cursief), waarschijnlijk opgemaakt door administrerende olderman.

B3. Verpachting van landerijen d.d. 12-2-1636.
Beschrijving van de verpachte percelen van zowel het gilde als het gezamenlijke bezit van kerk en gilde, periode 1660-1768.

C. Register van pachten en geldleningen, 1606-1635.(Invnr. 45)
Dit incomplete register werd gebruikt om de ontvangen pacht en rente van geldlening te noteren.
Met de namen van de administrerende oldermannen, periode 1603-1633.

D. ‘Aanbesteding van het kerckenerve’. (Invnr. 46)
Betreft de (ver)bouw van een armenhuis in Epe.

E. Rekening van ontvangst roggepacht 1649-1650. (Invnr. 47)
Betreft een opsomming van degenen die deze pacht en hoeveel dienden te betalen.

F. Rekening van ontvangst van de olderman Hendrik van Isendoorn, 1663/64. (Invnr. 10)
Betreft een rekening van ontvangst en uitgaven.