logo

Rekenboekjes Sint Anthoniusgilde te Vaassen

Geschreven door Evert de Jonge
De transcriptie

De transcriptie is een weergave van het origineel, maar er is voor gekozen om sommige woorden om te zetten in hedendaags Nederlands. Het origineel berust in het gemeentearchief van Epe, oud-archief gemeente Epe, inventarisnummer 193. Naast het rekenboekje is er nog een aantekenboekje van ontvangsten uit nagenoeg dezelfde periode bewaard (inventarisnummer 194). Indien uit dit laatste boekje aantekeningen van ontvangst zijn gevonden die slaan op de aantekeningen en rekeningen uit het eerst genoemde rekenboekje zijn deze in de transcriptie opgenomen onder vermelding van: RK (= rekenboekje, inventarisnummer 194). In inventarisnummer 193 wordt tevens gesproken over een ander "klein" boekje; dat is echter verloren gegaan.
U ziet boven de tekst bladzijdennummers: die verwijzen naar de originele pagina's in inventarisnummer 193. Indien boven een pagina de naam van de geldlener stond is die eveneens overgenomen. De leningen die afgelost werden, werden meestal opnieuw uitgezet. Zo bleef het geld in omloop. In feite functioneerde het gilde als een soort bank van lening.
In inventarisnummer 194 werden enkele personen aangetroffen die niet in inventarisnummer 193 werden gevonden: Egbert Hermens (blz. 11), Lijsjen Jansen wed. Jan Lubberts (13), Jan Claessen Timmerman (15), Helmig Derix (31), Hermen Egberts (50), Conr. Goddaeus (99) en Aert Henrix Krapp (100). Deze zijn niet overgenomen in de transcriptie.

 

Afkortingen en begrippen

Bet. = betaald
Car.gld = Caroligulden (s)
dld. = daalder(s)
erfg. = erfgenamen
(g)gld. = (goud)gulden(s)
gr. = groot
Gt = getuigen; aanwezig bij de opmaak van een akte etc., veelal betrof het dezelfde personen, zoals de schout van Epe, een ambtsjonker of de predikant van Vaassen.
hv = huisvrouw van
Jr. = jonker
jrl. = jaarlijks
K.gld = Keizergulden(s)
Onp. = Onderpand
St.A. = Sint Anthoniusgilde
stv. = stuiver(s)
T = tekenaars; in een aantal gevallen d.m.v. een merk.
vss. = voorsegde (voornoemde)
zal. = zaliger
& = gehuwd met

De namen van oldermannen en bedienaren van het gilde of getuigen die meer dan één keer werden genoemd zijn afgekort.

 

Begrippen:

ambtsjonker: adel die gegoed was in het schoutambt
bedienaar : bestuurder van het gilde
geërfde : mocht zegelen omdat hij gegoed was in het ambt.
gerichtsman: a.b.
morgen : gelderse morgen; oppervlaktemaat(0,86 ha.)
molder : oppervlaktemaat
m(ud) : inhoudsmaat, maar ook wel gebruikt als oppervlaktemaat
O (W,Z,N) : Oost (West, Zuid, Noord)waarts
olderluiden: zie bedienaar (ook wel opziender genoemd).
overpander : stond boven de schouten, Veluws ambtenaar.
Petri : midden februari
schepel : oppervlaktemaat, maar ook wel gebruikt als inhoudsmaat
spint : inhoudsmaat
VDM : predikant

 

-1-
Anno 1596:..... Reyners Homer & Bertij hebben ontvangen 7 ggld. Hermen Voss & NN zullen jaarlijks 1 schepel geven op St. Anthonius in de winter.
Gt:....... en Gerrit Wolbers
Onp:de ...... (op?) de Heggerenck die hij zelf gekocht heeft.

 

-2-
16-10-1608:Hermen Reinerss heeft de vss. som afgelost.
Goessen Arnts en Esse Bernts, bedienaars van St.A. armen bevestigen dat Wijer Lamberts deze vss. somma weer ontvangen heeft.
Onp: Bullen stuxken op de Wambenck, gr. 5 schepel.
Gt:Johan van Bussel van Asten en Jorrie Wijllems.

 

-3-
Reinier van Gortel & Lysbeth beloven de jaarlijkse schepel rogge te betalen vanaf St.A. dag.
25-2-1616
T: R.v.G.
Gt:Johan van Bussel en Jan Roeberts, geërfden.

St. Anthonydag 1630 heeft Mr. Jan Steenbergen als momber van de onmundige kinderen deze 8 ggld. betaald en Goessen Arnts ze ontvangen.

 

-4-
Jan van Geesteren heeft van de Buckmans holt gekocht en zou de 8 ggld. betalen maar "gestorven sijnde is gheen overlot ge-weest t welck hyr wort ut Goesen Arnts mondt getyckent tot narichtiugt" (zie -5-)

 

-5-
Zaliger Lambert Buckman heeft op zijn sterfbed de armen van St.A. gegeven en door zijn zonen Gerrit, Willem en Johan Buckman voor hun moeder, broers en zusters (bevestigd) en hebben Goessen Arnts en Esse Bernts als olderluiden gegeven 16 dld. van Jan Muller van Geesteren en Gerrit Lubberts Muller
17-12-1600

 

-6-
--

 

-7-
Jan Henrix Bosman & Barbara geven een akkertje, zijnde de derde van de Hamhegge westwaarts, in pacht bij Steven Jochems voor 5 spint rogge jrl., gr. 1/2 schepel.
23-5-1626
Gt:Goessen Arnts en Hermannus Goddeus, VDM in Vaassen.
NB. Aanvang petri 16(37) heeft de jonge Jan (Janss) Smit het gepacht.
RK:zal. Steven Jochims erfg blijven schuldig op mrt 1637 incl. 1 m. rogge en 1 spint
RK: Jan Smit bet. nog 29-1-1656

 

-8-
--

 

-9/10-
Reyner Wychers & Geerlich hebben ontvangen van de olderlieden 22 dld.
Pinksteren 1601.
Ond: zijn vierde deel van zijn zal. vaders hofstad, land en weide aan de Hegge.
Gt:Gerrit ten Holt, schout tot Epe, hr. Pelgrum van Hierde, pastor tot Vaassen en Jan Bussel van Asten als gerichtslieden.

 

-11-
Op 3-6-1613 heeft Reyner Wychers & hv. de rente en hoofdsom gelost.
Dit bedrag is gegeven aan Jan Reiners & Fijeken (Hermens)
Ond: huis en hof en andere goederen.

 

-12-
17-2-1636 is het vergroot tot 35 gld. hoofdsom en uitgedaan aan Jan Jansen Sloemer & Merrichjen Jansen (nadat de hoofdsom van Aert Hendrix en zal. Tonnis Gerrits erfg. afgerekend was)
Onp:huis en hof staande aan de Hongerstraat en een stuk zaai-land liggende in een kamp benevens het huis, aangeërfd van haar (Merrichjen) ouders en gekocht is bij verwonnen peinding.
T:Jan Jans Sloemer
Gt:Wychman Alberts, Tonis Jacobs en Conradus Goddeus, VDM tot Vaassen.
RK:nog bet. Pinksteren 1655

 

-13-
19-2-1647 is overeengekomen dat Jan Jansen Sloemer i.p.v. rogge jaarlijks 2 gld en 3 stv. rente geeft.

 

-14- "Jan Henrix Muller"
Esse Bernts en Goessen Arnts hebben in presentie van dr. Pelgrum van Hierde en Joes Bussel voor de armen van St.A. 8 dld. -wezende de helft van Lambert Buckmans zal. testament- uitgedaan, daarvan Jan Henrix voorzegd jaarlijks zal geven 1 schepel droge winterrogge ingaande St. Jacobi 1602.
9-8-1601.
NB. Deze somma komt bij de 50 gld. welke op blz. 28 getekend staan; dus vergroot tot 62 gld. Gesteld in twee delen: Jan Peters en Jorrijen Jacobs elk een deel
Actum: 12-12-1641

 

-15-
8-5-1639: Jr. Elbert van Isendoorn a Blois, predikant en opzienders van St.A. en St. Ursulengilde tot Vaassen geven aan Aert Janssen Cinck in de kost Pieter Coertsen, zal. Coert Joosten nagelaten jongste kind, voor de tijd van drie jaar, voor 84 gld. (2/3 voor rekening van St.A. en 1/3 voor Mons. Gaert van Hoeckelum vanwege St.Ur-sula) en een paar schoenen voor Aert's vrouw, ingaande 17-9-1638: de kleding komt ten laste van de opzichters der armen.
Gt: Conradus Goddeus VDM

 

-16-
--

 

-17-
Zaliger Truyken Janssen de huisvrouw van Jan Andriess heeft op 24-10-1594 in presentie van hr. Pelgrum van Hierde, pastoor, aan St.A. gegeven 9 dld. Jan heeft daar nog een dld. bijge-daan:dus 10 dld., te betalen uit haar goed. (jaarlijks een schepel)
2-2-1602
Gt: Goessen Arnts en Esse Bernts gildemeesters en jonge Mr. Jan Steenbergen.

 

-18-
27-1-1618 heeft Jan Gerrijts Helfftercamp deze 10 dld. gekomen van Truyken Goessens en zal. Jan Andriess beloofd te betalen met een jaarlijkse schepel rogge.
T: Jan Gerrijts
Gt: Gerhardt ten Holt, schout en Ariaen van Bussel.

 

-19-
25-1-1638 heeft Aert Gerrijts deze 15 gld en rente met nog 26 gld. van zal. Wyer Peters herkomende als ook nog 7 gld. welke Goessen Arnts zaliger aan St.A. heeft gegeven ontvangen; tesamen 50 Car. gld.
T: Aert Gerrits
Gt: Tonnis Jacobs, Gerrit Wijndels en Conradus God-deus.
RK: 1655 nog bet.

 

-20/22-
--

 

-23-
Henrick Telligen heeft op zich genomen 18 dld. hoofdsom herko-mende van zal. Bessel Reynders, daarna St.A.
Onp: twee akkers op de Haffcamperenck geheten "die Modijck" alzo het land verkocht is aan Cornelis Reijners heeft Henrick de hoofdsom gesteld op Jan Naellen hofstede ook op de vss. enk. (O:Telligen voorn., W: Henrick Egberts zal., Z: de gemene straat, N:de beek)
14-3-1602

 

-24/25-
Op 4-3-1614 hebben Henrick Telligen & Jenneken Voetz afreke-ning gedaan; blijft 40 keizer gld.
Ond:Jan van Latums hof op de Haffcamperenck (Denkelijk de-zelfde hofstad als pag. 23).
T: Henricius Telgius en Jenneken Voits
Gt:Gerrit ten Holt, schout, Jan van Bussel van Asten, Mr. Jan Steenbergen en Jan Roeberts, als gerichtslieden.

 

-26/27-
Op 26-2-1619 hebben de olderluiden van St.A. in presentie van Jr. Marten van Isendoorn a Blois, Mr. Jan Steenbergen en Adriaen van Bussel afrekening gehouden met Henrick Telligen & Jenne-ken; blijft schuldig 53 gld.
Onp: Jan van Lathums hof
NB. OP 7-11-1624 is het afgelost door Toenis Gerrits; betaald aan Goessen Arnts.

 

-28-
Op 24-4-1625 hebben Jan Henrycks (Muller) & Gerrijken Bart-holds ontvan-gen 50 Keizer gld., herkomende van Toenis Gerrits en hiervoor aan Henrick Tellingen geleend.
Onp: huis en hof met een zaaikamp aan de Hongerstraat. (O: de gemeene straat, Z: de Pastorie, W: Hermen Steenbergen en N: Jr. Holthuijsen)
T: Jan Henrick
Gt: Ariaen van Bussel en Jan Roeberts.
NB:zie blz. 172
RK: Gerrijken Bartolts wed. bet. 1637

 

-29-
Warner Wacker Janssen heeft ontvangen 13 1/2 gld., hiervan moet Cruijff als ...... van de helft van het goed die helft dragen en Warner die andere helft.
Van deze voorzegde som neemt Drijes Tilmans de rechte helft te betalen als van 6 ggld, 3 oort, 1 schepel rogge jaarlijks.
Actum:20-1-1604
Gt: Herman van Hoeclum
den 18-4-1608 hebben Cruijff van Amelsfort en Dries Tilmans de hoofdsom afgelost en is bij Jan Reinerss wederom op de voor-zegde rente ontvangen.
Onp: huis en hof aan de Hongerstraat
Gt: Gerrit de Kruijff en Johan van Bussel van Asten.

 

-30-
2-4-1609: Jan Reiners heeft de hoofdsomma afgelost, welk Jan Janss Berntsz wederom tegen de voorzegde rente heeft ontvan-gen.
Onp:(mede als man en momber zijner huisvrouw Geertyen) huis en hofstede aan de Hongerstraat.
Gt: Johan van Bussel van Asten en Jan Roeberts als geërfden.

 

-31-
St. A. Armen heeft 9 Keizer gld. van het Armenholt op de Hafcamperenck gelegen en nog 10 Keizer gld. overgehouden van gespaarde ontvangen rente, zijnde tesamen 19 Keizer gld., 12 stv. uitgedaan aan Jan Jansen Bernts & Geertyen
25-8-1611
Gt: Johan van Bussel van Asten, Jan Steenbergen, Claes ..... en Jan Jansen.

 

-32-
Op 23-11-1615 is deze rente afgerekend; blijft schuldig 5 Keizer gld. tesamen nu 24 K.gld.
Gt: Johan van Bussel van Asten en Jan Roeberts.
Op 23-12-1618 hebben Goessen Arnts en Esse Bernts als olderlieden afgerekend met Jan Jansen; blijft schuldig aan rente 6 gld; de hoofdsom wordt nu 3 gld., welk nu door Heijmen Roe-loffs op zich genomen wordt.
Ond:......... hofstede
T: Heijmen Roelofs

 

-33- "Reijner Jansen ten Holt"
Alzo zaliger Jan Bernts gegeven heeft een koe welke voor 16 Keizer gld. aan Reijner Jansen ten Holt & Lubbertijen
Eijmberts verkocht is zullen dezen jaarlijks een K. gld. tot rente geven.
15-3-1604
Gt: Pelgrum van Hierde, VDM, en Johan Bussel van Asten.

 

-34-
30-12-1634 hebben Conradus Goddeus, predikant, en Wichman Alberts met Tonnis Jacobs als opzienders van St.A. met Aert Hendrix van de vervallen rente over de jaren 1628-1634 afgere-kend; blijft schuldig 1 gld. Het andere portie, dat van 1604,
is onafgerend...; als Aert Hendrix niet aangaande.

Deze boven bedoelde somma van 16 gld. is door Reijner Jansen ten Holt voor de helft afgelost; welke som Aert Henrix & Geertijen op zich genomen hebben anno 1627.
NB:zie blz. 184

 

-35- "Jan Janssen Berntz"
Wij Jan Janssen & Geertrijn bekennen schuldig te zijn 31 Keizer gld.
Onp: huis en hof aan de Hafcamperenck (O:de gemeene weg, Z en W: Hafcamperenck)
Gt: Ariaen van Bussel en Johan Warners als geërfden
23-12-1618

 

-36- "Jan Wijersen 1620"
Jan Wijers & Naelle Aelberts nemen 31 gld.
Onp:huis en hof en een zaaikamp. (O,Z en N: de gemeente, W: Huijgo Goessens)
25-5-1620
Gt: Jan Roeberts en Ariaen van Bussel

 

-37- "Jacob Dirx"
18-3-1604 hebben Jacob Dirx & Merrijken nemen 22 dld.; het merendeel gekomen van een rentebrief (waarin Warner Goessens 10 dld, Hendrick Spaen 5 dld. en Jan Warners 5 dld. aan St.A. gegeven hebben.)
Onp: een zaaikamp op de Heggerenck. (O: t gemeene veld, Z: Jan Bosmans erfg., W: de gemeene weg, N: Jacob Dirx zelf)
T: Jacob Dirx
Gt: Jr. Wolter van Isendoorn a Blois en Johan van Bussel van Asten.

 

-38-
14-10-1610 heeft Jacob Dirx deze hoofdsom gelost. Van dit geld Reiner Wycherts huis gelegen, op de Heggerenck, aangekocht.

 

-39/40-
--

 

-41-
Zaliger Dederich van Keppel & Juffer Lubbertijen (Bentinck?) geven 8 molder rogge welke hun erfgenamen als een rente hebben overgegeven.
4-1-1605
Gt:Johan van Keppel en Alphert Brinck.

 

-42/43/44-
Goessen Arents en Esse Berents hebben de rogge, zoals hiervoor vermeld, voor 15 stv. 't schepel verkocht, totaal 19 dld. Hebben dit tegen jaarlijkse rente uitgedaan aan Arnt Henrix & Jutte Jansen voor 2 1/2 schepel klare winterrogge.
Onp: De Langencamp aan de Hongerstraat (N: Wackers boomcamp, O: Michiel Janss, Z+W: Jan Henricx Muller)
Gt: Gerrit ten Holt, schout tot Epe, Jr. Marten van Isen-doorn a Blois, jonge Mr. Jan Steenbergen.
10-3-1605

 

-45-
Arnt Henrix heeft de voorz. 29 1/2 gld. gelost; weer uitgedaan aan Dijrck Helmigs.
Onp: een akker aan de Wambdenck (O: Henrick Henrix, Z: Mr. Jacob Helmigs, W: Mr. Gijsbert Raedemaecker tot Apeldoorn, N: 't gemene Onhegevelt)
T: Dirck Helmichs
Gt: Adriaen Jansen en Johan Bussel van Asten

 

-46-
12-1-1612 heeft Dijrck afgerekend; blijft schuldig 10 K. gld.
Gt: Hermen van Heijden en Johan Bussel van Asten.

 

-47/48-
Goosen Arents en Esse Berents, gildemr. verhuren aan Henrick Verus een akker land op de Heggerenk, zijnde de derde akker, westwaarts aan van de Haemhegge af, gr. ... schepel, geschon-ken door Jan Henrix Bosman & Barbara, voor 6 jaar, pacht: 1 sche-pel winterrogge.
10-3-1605

 

-49-
21-7-1630; is door Helmig Derrix & Anneken erkend dat zij schuldig zijn gebleven voor 10 Car. gld.
Gt: Claes Elberts

 

-50- "Dirck Helmichs"
Op 15-12-1615 hebben Goessen Arnts en Esse Berents, gildemr, de 29 gld en 18 stv. zo van Jan Jansen Smith bij dit voorgaan-de staand ontvangen aan Dirch Helmichs uitgedaan.
Onp: de akker in de Wambenck.
Gt: Johan van Bussel van Asten en Jan Roeberts

 

-51- "Jacob Lubbertsz"
Item geeft hij jaarlijks 2 K. gld. herkomende van Jr. Henrick van Boijnenburch gnt. Hontsteijn; daarvan het eerste jaar is verschreven 1601; zie de bezegelde brief daarover.

RK: Nu Jr Elbert van Isendoorn a Blois (nog in 1655)

 

-52-
--

 

-53-
Gerrit Merveltz & Merrie zijn schuldig 28 K.gld. herkomende van zekere koop op de Speelbrinck, toebehorende St. Anthonie.
1-12-1616
T:Gerrit Merveltsz
Gt:Jan Wijllemsen en Jan van Bussel van Asten
NB. afgelost door de weduwe van Gerrit Merveltsz dd 24-11-1623

 

-54-
24-11-1623 hebben Esse Berents & Henrijck Drijes ontvangern 28 gld, zoals door de weduwe van Merveltsz afgelost.
Onp:huis, hof en zaailand bij de Steenberch.
T:Esse Berents
Gt:Goessen Arnts
NB. Zie kleine boekje pagina 54; nog verhoogd, zie alhier blz. 56.

 

-55- "Jan Reiners"
17-5-1611 hebben Jan Reiners & Fijeken ontvangen 16 K.gld
Gt:Wolther Snell en Johan van Bussel van Asten
Anno 30-12-1634 met Aert Henrix de rente afgesloten, vide blz. 155.

 

-56/57-
27-3-1631 hebben Aert Cornelissen & Jenneken Henrix als erfge-namen van Esse Berents & Henricksken hun lening overgedaan aan Aelbert Goessens Graet & Beertijen als gebruikers van het goed, nu groot 30 Car. gld.
Gt;Hermannus Goddeus, VDM, Jan Roberts en Jan Gerritsen als geërfden.
RK: nog bet, in 1655

 

-58-
--

 

-59-
Peter Jan Lubbertsen tot Haeffcamp is hergekomen van zijn zal. vaders schuld 6 dld.
St. Anthony dag 1616

 

-59- "Arnt Janssen Vrerijcksen"
Is schuldig Arnt Janssen Vrerijcks 16 dld. herkomende van zal. Jan Lubberts
24-7-1619
Gt: Ariaan Bussel
RK:Op 19-2-1647 verrekend met het kostgeld van Coort Joostens kind.

 

-60-
Tonnis Jacobs & Albertjen bekennen van Goessen Arnts en Wijch-man Alberts bedienaars van St.A. ontvangen te hebben 57 gld en 8 1/2 stv. (uitgelost van zal. Derck Helmigs weduwe en erfg.).
Onp: een akker in 't Ooosterlandt (O: Bosmans camp, W: Kerc-kenland, Z: Jr. van Bonenburch, N: Scholtenacker)
T:Tonis Jacob
Gt:Hermen Goddeus en Derrick Jacobs, onze broeder.
21-4-1632
RK: nog bet. in 1655

 

-61-
--

 

-62/63-
Jenneken Willem Buisersdochter, geassisteerd met Henrick Everts op die Sumpe, heeft ontvangen van Goessen Arnts, 'mijn neef', en Esse Bernts, bedienaars van St.A., 16 K.gld. Het geld is voor het onderhoud en begrafenis van haar zal. moeder Henrixken Warners tot Voorst begraven.
Onp: haar deel van moeders erfenis tot Vaassen.
9-3-1617
T:Henrick Everts
Gt:JvBvA en Gerrijt Lamberts

 

-64- "Wijer Peters" (nu) "Tonnis Jacobs"
1-1-1620 heeft Wijer Peters ontvangen van Goesen Arnts en Esse Bernts 16 K.gld.
T:Wijer Peters
Gt:Adriaan Bussel
Deze penningen zijn overgespaard van voorlopen rente.
Deze 16 gld. zijn door de erfg. van Wijer Peters afgelost en uitgedaan aan Tonnis Jacobs & Albertjen Jans, 24-9-1637
T:Tonnis Jacobs
RB: nog bet 1655

 

-65-
--

 

-66/67-
Jan Roberts & Geertijen Janssen lenen 75 gld., zoals door Dyrck Muller Janssen op zijn doodsbed gegeven zijn, en door hun gebruikt (voor de koop?) van de hofstede waar zij op wonen. Nog hebben zij ontvangen 26 gld.
Onp: huis, hof en land.
Gt:Gerrit ten Holt, schout, JvBvA en Mr. Louwert Jacobs, gerichtslieden.
18-3-1617

 

-68-
Die voorzegde 100 K.gld. door Adriaan van Bussel & Jenneken Smeeckes overgenomen.
20-12-1622
vide pag. 83

 

-69- "Lambert Sijmons ao 1620"
Lambert Sijmons & Gerrijken Jansse zijn schuldig 32 gld.
27-3-1620
T:Lambert Sijmons
Gt:AvB, Jan Roeberts
Getr. op .... Jan van Uddell.(?)
RK: 1637: zijn erfgenamen, 1637: Jan Lamberts betaald, 1655: Jan Lamberts erfg.

 

-70-
--

 

-71/72- "Jan Lubbertsen"
Jan Lubberts & Lijsken Janss lenen 25 gld, zoals door Jacob Thijmans gegeven aan St.A..
Onp:huis en halve kamp inden Westerijck bijlangs de beeck.
T: Jan Lubberts
Gt;AvB en Jan Roeberts, geërfden.
7-1-1620
RK: 1637: Lijsjen wed. van Jan Lubberts, 1641: Derick Jansen betaald

 

-73/74-
--

 

-75-
Op 23 mei anno (15)96 heeft Gerrit Spaen & Bette Gerrits belooft te betalen aan de olderluiden en gildemr. 20 dld.
Gt:Gerrit ten Holt, schout en Johan ten Holt.

 

-76/77-
--

 

-78/79- "Lambert (Lamberts) Snijder"
Alzo Gerrit Spaen & Bette hebben betaald 20 dld. is dat uitge-daan aan Lambert Lamberts & Gertken.
Onp: 3 akkers (W: aan Jr. Marten van Isendoorn a Bloijs)
28-2-1597
Gt: Gerrit en Jacob ten Holt
Op Petri 1627 de som van 30 Car. gld. vergroot tot 50 K.gld. door Goessen Arnts; de rente betaald door Merrijken weduwe van Gerrit Martels (5 K. gld) en Aert Henrix (5 K.gld) als momber van zal. Jan Reijners kinderen.

 

-80-
Lambert Lamberts & Gerken de som op blz. 78 ontvangen tot de som van 30 K.gld, totaal dus 50 Car. gld.
T:Mr. Lambert Lamberts
Gt:Hermen Goddeus, VDM, Goessen Arnts, opziender van St.A.
25-2-1627
Zie het kleine boekje op pag. 78.

 

-81-
Gosen Arents heeft ontvangen, gekomen van het geld van het Armenholt in de Westerijck, 12 dld.
Goessen Arents
19-2-1599
Gt;Pelgrum......., Esse Berents en Johan Lamberts

 

-81/82-
Deze som heeft Esse Berents & Henrijck op zich genomen.
T:Esse Berents
Gt:AvB
25-1-1622
Deze som heeft Esse Berents 24-11-1627 afgelost met rente: 20 gld.

 

-82/82-
Op 1-11-1623 heeft Adriaan van Bussel de voorz. 20 gld. op zich genomen.

 

-83- "nota pag. 68"
Die 128 K.gld. die zal. Adriaan van Bussel op zich had genomen zijn afgelost door de mombers van het onm. kind.
Daarvoor in gedaan een akker op de Heggerenck het kind toebe-horende.
10-6-1627
Gt: Hermen Goddeus, VDM

 

-84-
12-9-1597 is verpacht aan Johan Wijers het land in de Weste-rick voor 6 jaar ingaande Petri 1598.

 

-85/86-
Lambert Lamberts is schuldig 70 Car.gld.
Onp: zie pag 78
Gt:Hermen Goddeus, VDM en Aert Jansen
10-3-1633

 

-87- "Speelbrinck Ao 97"
Gildemr. Goessen Arents, Esse Berents en Hermen Sluijmer
in bijzijn van hr. Pelgrum van Hierde, pastoer, Jr. Marten van Isendoorn a Bloijs, Jacob ten Holt, jonge Mr. Jan Steenberg, in presentie van St. Anthonis schutten, actum 20-2-1597:
Den hoff teyndens dezen voors. Speelbrinck (O:gemene weg) is verpacht aan Rijck van Esschaetten voor 3 schepel winterrogge, 20 stv. goede botter, ingaande Petri as. voor 6 jaar.

 

-88-
Nog verpacht een akker op de Speelbrinck voor 3 schepel rogge jrl. aan Rijck voornoemd.
Gt;JvBvA
Beziet blad 113

 

-89- "Speelbrinck ao 97"
Den 20-2-1597 heeft Aelt Henrix den akker op de Speelbrinck noordwaarts gelegen gepacht voor 6 jaar tegen 2 schepel rogge per jaar.
NB Beziet pag. 111
Op dezelfde dag is verpacht aan Jan Andriess een akker op de Speelbrinck zuidwaarts gelegen, voor 2 schepel rogge per jaar.
Beziet pag. 118

 

-90-
Den 20-2-1597 heeft Bernt Warendorp gepacht de halven akker op de Speelbrinck, voor 20 stv. 6 jaar lang.
Gt:Johan Bussel van Asten, notaris publicq.
NB. Beziet pag. 115
Deze voorz. verpachting is in presentie van Jr. Marten van Isendoorn a Bloijs door de gildemr. verlengd met 6 jaar.
11-12-1602
T:Berrent Warrenderp
Gt:MvIaB, Goessen Arntsz en Esse Berntsz

 

-91-
--

 

-92-
Dries Tijlmans & Henrixken zijn schuldig 16 dld., herkomende van grote Jochum Schepert; die heeft het gegeven om Godes wille aan de armen.
Onp:een hofstede tot Hafcamp
T:Dries Tijlmans
Gt:Bernt van Holthuijsen, overpander en Pelgrum van Hierde, pastoor.
Anno 1607
NB. Afgesloten 4-7-1619

 

-93-
Aelbert Wijchmans bekent schuldig te zijn 16 dld., herkomende van grote Jochem Schepert.
Onp: een akker op de Haffcamperenck gnt. den Rendelijcke acker.
11-7-1619T:Aelbert Wijchmans
Gt:AvB
RK: 1637 Wichman Alberts erfg., 1655: Gerrit Wynels vanwege Wichman Alberts

 

-94/95-
--

 

-96- "Gerrit Beeckman"
Op 17-3-1611 bekennen Gerrit Beeckman & Geertijen Snijder ontvangen te hebben 18 K.gld. en 15 stv., herkomende van zal. Jan Tijmens tot Nierssen.
T:Gerrijt Lamberts
Gt: Wolter Snel en JvBvA
NB Afgesloten op 4-3-1632

 

-97-
Deze 18 K.gld en 15 stv. zijn door Gerrit Beckmans erfgenamen afgelost en zijn bij het holtgeld gelegd in den Westerick en mede op rente gedaan Jan Worstelman inden Westerick, anno 1633
NB. Beziet pag. 136.
(Daar blijkt Worstelman Vorstelman te heten)

 

-98/99-
--

 

-100/101-
De gildemeesters hebben met goedkeuring van Jr. Marten van Isendoorn a Bloijs, als curator van St.A., aangekocht een akker zaailand op de Heggerenck van de erfg. van zal. Bart Tijmens.
Is verpacht aan Goessen Arnts & Griete, voor 6 jaar, 4 K.gld het jaar.
2-6-1612
T:Goessen Arnts
Gt:Esse Bernts, JvBvA, MvIaB, Hermannus Goeddeus, Derck van Heuckelom, overpander.

 

-101-
Deze voorz. akker is weer verpacht aan Claes Roebberts & Aertken voor 6 jaar.
25-4-1619

 

-102-
Het St. Anthonis en St. Ursula schutten gilde komen jaarlijks uit de Couckuijk 6 gld.

Anno 20-5-1655 heeft Goessen Jans tot Deventer de helft van dit kapitaal en verlopen rente, zijnde 50 gld, afgelost, welke som Tonnis Jacobss ontvangen heeft.
Gt:Conrado Goddeo, VDM in Vaassen.

 

-103-
Anno 12-1-1632 heeft Jan Claessen, Claes Robbers zoon, deze akker, vermeld op pag. 101, gepacht voor 6 jaar.
RK: Jan Claessen Muller, 1638: nu Tijs Peters (bet nog 1655)

 

-104-
--

 

-105-
St. Anthoni armen hebben jaarlijks van Wijchman Dorre, luid een bezegelde brief dd. 24-6-1609, tot rente 4 dld., 11 stv en een oortje.
Gt:JvBvA, MvIaB en Gerhard ten Holt, schout tot Epe.
Deze somma is Martini 1625 door Wijchman Dorre afgelost.

 

-106- "Hermannus Goddeus"
St. Anthonis Armen hebben jaarlijks van de erfg. van Hermannus Goddeus de som van 6 Car. gld. zijnde de rente van 100 Car. gld. Verschijnt alle jaren op 4 Martij, gedateerd 4-3-1627.
Anno 30-12-1634 met Wichman Albers en Tonnis Jacobs als op-zienders gerekend en bekent Conradus Goddeus, VDM tot Vaassen, schuldig te zijn 35 gld.
Deze obligatie is door de verlopen rente vergroot tot honderd daalders, waarvan jaarlijks tot rente 9 gld. wordt betaald, ingaande 4-3-1638.
T:Conradus Goddeus.
RK: bet. nog 1655

 

-107-
Act. pag. 109
De aangekochte akker is overgedaan aan Gerrijt Janssen voor
2 1/2 schepel jaarlijks.
RK: 1644:verpacht aan Tonis Jacobs, 1647 aan Werner Goessens

 

-108-
Alzo zal. Gerrijt Peters gegeven heeft 30 K.gld. hebben de gildemr. aan Michael Janssen deze somma gegeven tegen een jaarlijkse rente. Heeft Jacob Dijrcks als enige erfgenaam van zal. Gerrijt Peters mede getekend.
22-9-1618
Gt:Jacob Dijrcks
NB.Goesen Arnts en Esse Bernts tekenen aan dat Michael Janssen de somma heeft afgelost dd. 9-10-1619

 

-109-
Is het zelfde geld geëmployeerd uit een akker zaailand gekocht van Jan Steenbergh. (luid zegel en brief daar van zijnde)

"Wijer Peterss"
Deze voorz. aangekochte akker hebben de gildemr. verpacht aan Wijer Peterss voor zeven jaar voor drie schepel rogge per jaar.
Vrouwe Lichtmis 1620
T:Wijer Peters
Gt:Goessen Arnts, Esse Bernts en AvB.
NB. 29-12-1634 is de pacht van deze akker gelaten voor 2 1/2 schepel rogge; beziet pag. 107.

 

-110-
Alzo op .............. Busch, met consent van Henrick Doijs, Wolther Snell, St. A. armen gegeven heeft ... koeien, zijn deze verkocht aan Arnt Janssen voor 110 daalders; Arnt heeft beloofd deze som te betalen.
T:Arnt Janssen
Gt:AvB, .... Rijcks.
NB Deze voorz. somma is betaald en gebruikt voor de aankoop van de akker van Jan Steenbarch.

 

-111/112-
Op 22-11-1618 hebben de bedienaars verpacht aan Gerhardt ten Holte, schout tot Epe, de Armen akker, op de Speelbrinck gelegen, zoals hij al in pacht bezeten heeft, voor 6 jaar, 3 sch. rogge het jaar.
T:G. ten Holt.
GT;AvB, MvIaB, Goessen Arnts en Esse Bernts
RK: 18-2-1647 afgerekend door de Ed. heer schout en overge-dragen op Egbert ten Holte, deze betaald als schout 1651 en 1659.

 

-113/114-
Op 22-11-1618 hebben de bedienaars uitgedaan aan Gerrijt Reiers & Jacob, de Armen hoff, ten einde de Speelbrinck (O:de gemene weg), zo hij al in pacht had, voor 6 jaar, tegen 3 sch. rogge per jaar.
T: Gerrit Reijers
Gt:MvIaB, GtH, GA en EB.

 

-115/116-
Verpacht aan Bernt Engelberts Warrendorp de halve Armen akker strekkende van de Hull tot aan Beeckmans camp gelegen op de Speelbrinck, de wederhelft toekomende de Pastorie tot Vaassen, voor 6 jaar, jaarlijks voor 25 stv.
22-11-1618
Gt: GtH, MvIaB, AB, GA en EB.
RK: 1637 Hendrik Berents

 

-117-
--

 

-118/119- "Rijck van Eeschaeth"
De olderlieden hebben verpacht aan Rijck van Eeschaeth & Merrijken twee akkers op de Speelbrink, zoals hij tot heden al in pacht had, voor 6 jaar, 5 1/2 schepel rogge jaarlijks.
6-12-1618
T:Rijckolt van Eschote
Gt:MvIaB, GA en AB

 

-120/121- "Henrick Ariaens"
Op 30-12-1634 hebben Conradus Goddeus, predikant tot Vaassen, Wijchman Alberts en Tonnis Jacobs, als olderlieden aan Henrick Ariaens & Annichjen Rijx verpacht twee akkers op de Speel-brinck, gelijk Rijck van Eschoten in gebruik had, voor 9 jaar, jaarlijks voor 6 schepel rogge. Nog is gecondioneert dat de pachter de scheidvoren zal mogen uitbouwen en gebruiken; zoals het door de akkers gaat.
T:Hendrijck Arijens
Gt:Conrady Goddey, VDM, Wijchman Alberts en Tonis Jacobs
RK: na 1647 overgegaan op Egbert ten Holt

-122- "Peter Wijers"
Alzo zal. Jenneken Janss gegeven heeft 12 daalders om Godes Wille, is dat uitgegeven aan Peter Wijers & Geurtijn Gerrits.
T:Peter Wijers
Gt:AB
RK: 1637: nu Aelbert Hendrix

 

-123-
Op voorgaande condities zijn deze 12 daalders weer uitgedaan aan Aert Hendrix, welke voor het eerst op Paassen 1638 rente zal geven.
T:Aert Hendrickx

 

-124/125-
Bekennen Jan Robers & Beertjen van Goessen Arnts en Esse Bernts als olderlieden en armendienaars van St.A. te hebben ontvangen 50 Car.gld. herkomende van verkocht eikenhout van het Armenland op de Speelbrink in de Westerick gelegen.
16-6-1624.
T:Jan Roeberts
Gt:Hermannus Goddeus en GA
NB Deze 50 gld. heeft Henrick Gerrijts 28-3-1644 op zich genomen.
T:Henrick Gerrikts
Gt:GtH, schout, Conradus Goddeus.
NB Beziet pag. 178.

 

-126-
Goessen Arnts heeft van Gerrijt Lubbert Moller op de bovenste Moelen en Wuijchman Janssen op den Ulenbarch ontvangen 12 K.gld. van zal. Dries Janssen op den Ulenbarch, welk hij op zijn doodsbed aan de Armen heeft gegeven.
Gt:Hermannus Goddeus, VDM.
NB. Deze 12 K.gld. zijn uitgedaan aan Henrick Gerrijts op t Laar met nog 4 K.gld. herkomende van rente ontvangen van Wichman Dorre.

 

-127/128-
Hendrick Gerrijts (opt Laer)& Stijne bekennen ontvangen te hebben 16 Car. gld.
10-7-1626
T:Henric Gerrijts
Gt:HG, Beernt Engelberts
NB Beziet pag. 178.

 

-128-
Item Ut den Cuckuijck liggende in dat Wolde tegens de Ka omtrent, wesende een hoffstede groot vijf morgen landts, gaat jaarlijks 6 ggld. ad 28 st. t stuk voor de armen van Vaassen, betaald half aan de opzienders en bedienaars van St.A. en de helft aan St. Ursula.
Is betaald beziet blad 102.
RK: 1637 Gerrijt Arnts betaald, 1642: Tuenijs op den Cuickuck

 

-129/130-
Alzo zal. Geertjen Aerts wed. van zal. Johannes Bussel gegeven heeft 24 dld. is uitgedaan de helft aan Jan Roberts & Gerrijc-ken, zijnde 18 Car.gld. waarbij van overgespaard geld nog 7 Car. gld. waarbij gedaan zijn de 50 Car. gld. waarvoor gete-kend is op blad 124, makende de somma van 50 dld.
14-3-1630.
T:Jan Roeberts
GT: HG en Jan van Steenbergen, geërfden
NB. Van deze 50 dld. blijven alleen op Jan Roberts staan 25 gld. alzo de 50 gld Henrick Gerrijhts op zich genomen heeft. Vide pag. 125.
RK: bet. nog 1655

 

-131/132- "Aert Lamberts"
Op 15-2-1630 is door Goessen Arnts als opziender verpacht aan Aert Lamberts & Anna Jansz de Armenhoff int dorp liggende, voor 6 jaar, ad 3 sch. rogge het jaar.
T:Aert Lamberts
Gt:HG

 

-133-
Op 6-11-1636 is de hof wederom aan Aert Lamberts & Mechteld verpacht, voor 6 jaar, ad 3 sch. rogge het jaar.
T:Aert Lamberts
Gt:Wijchman Alberts, Tonnis Gerrijts, Conr. Goddeus.
RK: 29-3-1644 zijn de verteringen bij Aert Lamberts thuis gedaan, verrekend met de pacht. Na 16-1-1649 verpacht aan Egbert ten Holt.

 

-134-
--

 

-135-
Alzo de Edele en erenfeste Jonker Marten van Isendoorn a Bloijs, heer tot Stockum gezond van verstand alhoewel zwak van lichaam zijnde in zijn laatsen aan St.A. gegeven heeft de som van 200 Car.gld., zo heeft de Edele zoon Elbert van Isen-doorn a Bloijs de voorn. somma ghelooft te betalen of de jaarlijkse rente te weten 12 Car. gld.
RK: 1655 nog bet.

 

-136/138-
Goessen Arents, Wijchman Aelberts en Toennijs Jacobs als bedienaars hebben uitgegeven op rente aan Jan Jansen Voerstel-man & Grijete Janssen de som van 113 gld. , herkomende 91 gld en 5 stv. van verkocht hout en de rest door de bedienaars erbij gelegd.
Onp: een akker land op de Heggerenck (O:de gemene weg, Z: Henrijck Graet, N: de schout van Epe.)
22-12-1633
Gt:Elbert van Isendoorn a Bloijs, GtH.
RK: 1639: Tijs Peters, later ook Lucas Coortsen en Gerijt Winolts

 

-139-
Deze voorbeschreven som van 113 Car. gld. is gedeeld; Lucas Coortsen & Geertjen Wichmans hebben op zich genomen 70 Car. gld te betalen mei 1642,
Onp: hun aandeel in de Uijlenberg, waar zij tegenwoordig wonen; borg Gerrit Winolts.
9-3-1642
T:Lucas Coortsen
Gt:GtH, Lambert ten Holte, Conr. Goddeus, gerichtslieden.

 

-140-
Voorts is de rest van de 113 gld. te weten 43 gld. door Gerrit Winolts & Fenne Lamberts op zich genomen, met nog 45 gld, met nog 5 gld., tesamen 93 gld.
T:Gerrijt Wijnolts
GT:als 139.

 

-141/145-
Aelbert Wijllems dochter van zal. Wijllem Drijes is bij Jr. Albert van Isendoorn a Bloijs geweest met haar zwagers en zusters, te weten Garijt Wijllems als zwager n.u. Hendrijcken Wijllems en Aelbert Jansen Foerstelman n.u. Jenneken Wijllems, hebben erkend dat Aelbert Wijllems heeft gehad 125 gld. Hier-van heeft Gerrijt Wijllems 54 gld, 10 stv. tot onderhoud van kost en kleding; zo blijven zij nog schuldig 70 gld en 10 stv.
NB. Blijft ter beschikking van Albert Wijllems, en evt. iets voor broer Peter Wijllems.
GT:den olden Jan Forstelman, Wijchman Aelberts, Steven Jochems Hendrijck Bernts, EvIaB en Toennis Jacobs.

 

-146-
--

 

-147- "Hendrick Janssens erfgh."
Alzo Hendrick Janssen & Jenne Hendrix gegeven hebben aan St.A. gegeven hebben 50 Car. gld. bekennen de erfgenamen onderschre-ven, mede voor de overige erfgenamen, de som met een jaarlijk-se rente van 3 gld te geven as. Martini 1637
T: Gerrijt Hendrix
Gt:CG en Tonnis Jacobs.
RK: Egbert ten Holt betaald de rente hierop

 

-148-
--

 

-149- "Derrijck Jacobs"
Op 12-6-1631 heeft Derrijck Jacobs opgenomen een som van 31 K.gld..
Onp: twee mrg. hooiland. gelegen in de Caspenenck tot Heerde.
NB Zie het kleine boekje blad 36.
RK: Derrick doorgehaald en in zijn plaats staat Tonis Jacobs; die bet. tot 1655

 

-150-
--

 

-151- "Gerrijt Lubbers"
Anno 1627 heet Gerrijt Lubbers gepacht het Geerhoeckje achter Jacob Berents hof, jrl. voor 2 1/2 schepel rogge.
NB Zie extract van betalingen en schulden op het 84 blad.
Dit wederom verpacht aan Jan Claessen.

 

-152-
--

 

-153- "Jan Gerrijts Hulshoff"
Heeft van de opzienders gepacht een akker in pandschap genoe-men voor 6 sch. rogge.
NB Beziet het extract p. 68.

 

-154-
Alzo Gerrijt Winolts gegeven heeft de som van 100 Car. gld.be-rustende per obligatie bij zijn broer Evert Winolts dd. 9-11-1636, zo heeft zijn broer, mede voor zijn vrouw Griete Ger-rijts bekend schuldig te zijn en jaarlijks een rente te geven van 6 gld..
8-1-1637
T:Gerrijt Wijndels
Gt:CG en Tonnis Jacobs.
RK: betaald middels verrekeningen ( nog 1655)

 

-155- "Aert Hendrix"
Aert Hendrix & Geertjen Hendrix bekennen van Wichman Alberts en Tonnis Jacobs als bedienaars ontvangen te hebben de som van 16 K. gld., herkomende van zal. Jan Reinders.
T:Aert Hendrix
Gt:Wijchman Aelberts en Tonnis Jacobs.
NB Deze obligatie is met de andere posten in een som getrokken en in de obligatie gesteld, zie pag. 183.
RK: nog bet. 1655

 

-156-
--

 

-157- "Werner Goossens erfgh."
Alzo Werner Goossens met Annechjen Janssen zijn vrouw gegeven heeft aan St.A. de som van 25 Car. gld. beloven de erfgenamen mede voor de andere erfgenamen de som te betalen.
23-8-1636
T;Jan Warners
Gt:CG, Wichman Alberts en Tonnis Jacobs.
RK: 1637: zal. Werner Goossens erfg., 1645: Jan Dryess (An-driess)

 

-158-
Deze 25 gld. zijn door Jan Andriess met de rente tot 23-8-1656 afgelost en aan Gerrijt Wijnolts betaald.
13-7-1656.
Gt:Gerrit Winolts en CG.

 

-159-
Op 13-2-1641 heeft Wichers Aers de gift op pag. 160 op zich genomen tegen een jaarlijkse rente en tot borg gesteld Heijmen Roloffs.
T:Heijmen Roloffs
RK: bet. nog 1655

-160- "Lambert Aers"
Lambert Aers & Merrichjen Jacobs bekennen gegeven te hebben de som van 50 Car. gld..
18-11-1636
T:Lambert Aerts.
Gt:CG, Tonnis Jacobs (en Wichman Aelberts).
NB. Beziet de voorgaande zijde.

 

-161-
Alzo Stijne Jacobs ziek van lichaam, maar sterk van geest gegeven heeft de som van 30 Car. gld., zo bekennen de erfge-namen, mede voor de andere erfgenamen, te betalen of een jaarlijkse rente te geven.
1-12-1636
T:Bart Gerrijts
Gt:Tonnis Jacobs en CG.
RK: haar erfg. (in de kantlijn staat: Tonis Jacobs)

 

-162-
--

 

-163-
Alzo Gerrijt Jacobs gegeven heeft de som van 25 gld.
en de andere Gerrijt Jacobs de som van ......30 ,,
als ook Mechteld Jacobs de som van ..........30 ,,
alsmede Derck Jacobs de som van .............30 ,,
mekende tesamen in een som..................115 ,,
Zo hebben de onderschreven erfgenamen, mede voor de andere erfgenamen, beloofd te betalen of een jaarlijkse rente te geven.
20-7-1637
T: Tonnis Jacobs en Bart Gerrijts
Gt:CG en Gerrijt Wijndels.
RK: Tonis Jacobs bet. de rente van 7 gld (van de 115 gld), nog in 1655

 

-164-
--

 

-165-
Alzo Wijer Peters gegeven heeft 50 Car. gld. zo hebben de onderschreven erfgenamen, mede voor de overige erfgenamen, bekent te betalen of een jaarlijkse rente te geven.
24-9-1637
T: Heijmen Roloffs en Derck Aerts.
Gt:Tonnis Jacobs en Gerrijt Wijndels.
RK: 1637: bet. de helft, Jan Jansen moet jrl. 1 gld en 10 stv betalen, betaald tot 1646 en is daarna naar West- of Oost Indië vertrokken.

 

-166-
De helft van deze som aan de andere zijde pag. 165 is op rente gedaan Aert Gerrijts, beziet pag. 19.

 

-167-
Item Johan Lamberts heeft gepacht dat Armenland op den
Haffc-amperenck voor 6 jaar gevende een half mud rogge per jaar.
Anno 1607(?)
Gt:Pelgrom van Hierde, Goessen Arnts en Esse Berents
NB Dit land gebruikt nu ter tijd Jan Gerrijts opt Slijckhuijs in de pacht als boven, anno 1626.

Anno 12-1-1632 heeft Jan Peelen dit land gepacht voor 5 sch. rogge jaarlijks en het herengeld 9 stv., aanvang Petri 1632.
RK: 11-2-1638 ontvangen van Willemijntjen Korless; later Jan Peelen. In 1647 verpacht aan Jan Tonis Smit.

 

-168-
--

 

-169-
Alzo Winolts Gerlichs gegeven heeft 50 Car. gld. welke Jan Lamberts op zich genomen heeft te betalen.
5-1-1638
Gt: Gerardt ten Holt, schout tot Epe en Conradus Goddeus VDM, als opzienders.
RK: bet. nog 1655

 

-170-
1-3-1640 hebben Tonnis Jacobs en Gerrijt Winolts als opzien-ders verpacht aan Mons(igneur). Egbert ten Holte de Armen hoff gele-gen in het dorp Vaassen en aan Aert Lamberts twee akkers op de Speelbrinck, te voren aan Hernick Ariaens verpacht, en nog een akker land aan de schout Gerhard ten Holt, daarnaast aangele-gen, alsook aan Henrick Berendts een halve akker, daar wederom naast gelegen
Gt:EvIaB, Egbert ten Holt, Gerardt ten Holt, schout, CG.

-memorie ad. pag. 170 (los velletje)-
Anno 1646 op t gericht tot Vaassen is deze pacht van drie mud rogge tot rente gemaakt, ook jaarlijks drie mud rogge van Egbert ten Holt; hij zal voor het houtgewas staande op dit land in eens geven 50 Car. gld.
Gt;EvIaB, heer auditeur Sande en de predikant.

 

-171-
Op dezelfde dag hebben de opziender een gescheid gemaakt tussen de Armenhoff in het dorp en de hof gehorende onder het huis hetwelk Egbert ten Holt heeft aangekocht van de erfg. van zal. heer Pelgrum van Hierde, in zulks dat de scheidvoren naast aan de geposeerde bomen half en half zal genomen worden.
Egbert zal aan de opzienders betalen 10 Car. gld.
T:EtH
Gt:Tonnis Jacobs, Gerrijt Wijndels.
NB Deze 10 gld. zijn betaald 19-2-1647.

 

-172-
Ad pag. 28
12-12-1641 heeft Jan Peters de twee delen van 50 Car. gld. op pag. 28 geschreven staande met nog 8 dld. (pag. 14) makende tesamen 62 Car. gld. op zich genomen en Jorrijen Jacobs het derde part van deze gehele som.
T: Jan Peters en Jorrien Jacobs
NB. Beziet in het extract pag. 47
Jorrien Jacobs heeft dit kapitaal verhoogd wegens rente op 30 gld.
RK: nog bet. 1655

 

-173-
--

 

-174/175-
Op 1-7-1642 hebben Dries Gerrijts & Anna Aerts opgenomen 30 Car. gld.
T;Dries Gerrijts
Gt;GtH, CG, Wichman Gerritsen en EvIaB.
RK: bet nog 1655

 

-176/177-
--

 

-178-
Ad. pag. 124, 125 en 27
Die 50 car. gld. van Hendrick Gerrijtssen heeft Tonnis Jacobsz en zijn vrouw op zich genomen, voorts nog 6 Car. gld. (pag. 127), nog 3 gld. en de rente van dien. Tesamen dus 75 Car. gld.
10-8-1645.
T:Tonnis Jacobs
Gt:GtH, CG en Johannes Dapper, VDM in Oene.
RK: bet. nog in 1655

 

-180-
--

 

-181-
Gerrit Winolts als opziender heeft ontvangen de som van 115 Car. gld. herkomende van het opgeld van de buijtschap tussen Jan Claessen Timmermans en het Armenland in de Westerick, belooft rente te betalen.
8-7-1644
Gt:CG.

 

-182-
--

 

-183/184-
Aert Hendrix & Gertjen Hendrix bekennen 16 gld en nog 18 gld opgenomen te hebben, herkomende van verkocht hout aan de Speelbrinck en Aert Martens hoffstede en enige andere perce-len. Zijn schuldig 129 Car. gld.
Onp: hofstede t Hafcamp, huis en hof, daar Lucas Janss tegen-woordig op woont.
19-2-1647
T:Aert Hendrix
Gt:EvIaB, dijkgraaf van de Veluwe, GtH en CG.

 

-185-
Alzo Aert Hendrix & Geertjen Hendrix hun hofstede 't Hafcamp verkocht hebben aan Herman Egberts & Annechjen Weultjes, zo hebben dezen de obligatie van pag. 183 ad. 129 Car. gld. op zich genomen.
Onp: de zelfde hofstede
T;Hermen Egberts, Aert Hendrix
Gt:CG.